Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Hiermee informeren wij u over de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017 aan en de manier waarop we dat als Bedrijfsartsengroep willen gaan invullen.

Doel van deze wetswijziging is om het samenspel tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts bij het organiseren van de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. Met als uitkomst meer preventie. Daarbij wordt de positie van OR en werknemer versterkt en worden een aantal taken van de bedrijfsarts vastgelegd in een basiscontract Arbodienstverlening.

Hoofdpunten van de wijzigingen zijn:
⦁ Het basiscontract Arbozorg regelt een aantal verplichte taken voor de bedrijfsarts
⦁ De OR of PVT krijgt instemmingsrecht bij het benoemen van een (nieuwe) preventiemedewerker.
⦁ De inspectie SZW krijgt meer bevoegdheden voor toezicht en handhaving
⦁ De werknemer krijgt (weer) vrije toegang tot de bedrijfsarts
⦁ De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot (alle) werkplekken
⦁ De werknemer krijgt recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts
Vanaf 1 juli dienen alle nieuwe contracten aan deze wijzigingen te voldoen. Invoering van de maatregelen moet voor 1 juli 2018 gerealiseerd zijn.
Hieronder zullen we per punt opnemen wat dit voor u kan betekenen.

Basisovereenkomst Arbozorg

In de overeenkomst tussen uw bedrijf en Bedrijfsartsengroep moet in ieder geval staan:
1. Hoe uw bedrijfsarts de wettelijke taken binnen uw bedrijf gaat uitvoeren
2. Hoe het contact tussen de bedrijfsarts, de preventiemedewerker, de directie en de OR geregeld is
3. Hoe de klachtenprocedure werkt
4. Hoe iedere werknemer vrije toegang heeft tot de bedrijfsarts
5. Hoe de bedrijfsarts vrije toegang heeft tot alle werkplekken
6. Hoe de bedrijfsarts beroepsziekten en beroepsgerelateerde aandoeningen meldt
7. Hoe de mogelijkheid van een second opinion voor de werknemer geregeld is

Wij zullen u voor 1 juli 2017 een aanvulling op ons contract toe sturen waarmee u voldoet aan deze eisen.

Instemmingsrecht preventiemedewerker

De preventiemedewerker krijgt nieuw elan! Deze verplicht te benoemen functionaris is de gesprekspartner voor alle partijen over de arbeidsomstandighedenzorg binnen het bedrijf. En dus ook voor OR/PVT, directie en bedrijfsarts. Bij bedrijven tot 25 man mag de preventiemedewerker ook de directeur zijn. OR/PVT moet akkoord gaan met de benoeming. Wij stellen voor om de bedrijfsarts en de preventiemedewerker minimaal 2x per jaar met elkaar te laten afstemmen. En aansluitend hierop minimaal 1x per jaar met directie en OR/PVT.

De inspectie SZW krijgt meer bevoegdheden voor toezicht en handhaving

Deze wijziging spreekt voor zich!

 

Vrije toegang tot de bedrijfsarts

Vele bedrijven hebben dit al zo georganiseerd, en wij vinden het ook vanzelfsprekend, maar vanaf juli 2017 is het opnieuw verplicht: iedere medewerker mag bij klachten in relatie tot het werk een afspraak maken met de bedrijfsarts voor advies. In vele gevallen kan dit gewoon op de reguliere manier via P&O of verzuimsecretariaat. De bedrijfsarts zal altijd de relatie met het werk bespreken, maar mag alleen maar terugkoppelen naar het bedrijf met toestemming van de medewerker. Ook moet het mogelijk zijn voor een medewerker om anoniem een afspraak te maken. Dat kan via onze backoffice, waarbij nadrukkelijk gemeld moet worden dat het om een vertrouwelijk consult gaat. De werkgever ontvangt dan geen terugkoppeling , maar wel een factuur zonder naam. Wij gaan er van uit dat dit slechts zelden nodig is.

Vrije toegang van de bedrijfsarts tot de werkplekken

Wanneer de bedrijfsarts aanwijzingen heeft voor werkgerelateerde problemen, mag hij aangeven de werkplek te willen bezoeken om ter plekke de werksituatie te bekijken en er over te adviseren. Ons uitgangspunt is, dat dit verzoek in het advies onderbouwd wordt en per definitie wordt gehonoreerd.
Wij stellen voor om minimaal één keer per jaar een werkplekbezoek met de bedrijfsarts in te plannen. Dit geeft bekendheid op en met de werkvloer en werkt preventief.

Second Opinion bedrijfsarts

De medewerker krijgt de wettelijke mogelijkheid om een tweede bedrijfsgeneeskundig advies te vragen. Het doel is om een extra, onafhankelijke blik op het bedrijfsgeneeskundig probleem te geven vanuit de gedachte: twee weten meer dan éen. De manier waarop deze regel in de praktijk moet wordt uitgevoerd, zal op basis van jurisprudentie blijken. Wij pleiten er voor om het simpel te houden.

De medewerker kan aan zijn eigen bedrijfsarts (gemotiveerd) aangeven dat hij een second opinion wil bij een andere bedrijfsarts. Wettelijk moet de tweede bedrijfsarts uit een andere organisatie komen. Welke dit is, wordt vastgelegd in het basiscontract.

Wij laten een afspraak voor een second opinion bij een bedrijfsarts van onze zusterorganisatie Bedrijfsartsen-flex inplannen. Dat kan snel, uitgangspunt is binnen 15 werk dagen. De eerste bedrijfsarts stuurt na machtiging door werknemer zijn advies en medisch dossier door aan de tweede bedrijfsarts. Deze collega ontvangt het dossier, moet zich inlezen, en ziet de medewerker voor onderzoek en advies.
Deze tweede bedrijfsarts stelt een second opinion advies op en bespreekt dit met betrokkene, werkgever en de eerste collega. Daarvoor wordt een nabespreking ingepland met de eigen, eerste bedrijfsarts. Uitgangspunt is, dat deze bedrijfsarts hierna verder gaat met de begeleiding. Wanneer dit niet mogelijk (meer) is, wordt er een andere oplossing gezocht.

Wij verwachten minimaal 1 uur extra tijd bij de eigen bedrijfsarts (voorbereiding, overdracht, ontvangen toelichting en nabespreking) , en minimaal 1,5 uur tijd bij de tweede bedrijfsarts (voorbereiding, inlezen, onderzoek, advies, toelichting) bij een ongecompliceerde second opinion.
De werkgever krijgt de kosten voor de eigen, eerste bedrijfsarts gefactureerd vanuit Bedrijfsartsengroep en de kosten van de tweede, second opinion bedrijfsarts vanuit Bedrijfsartsen-flex. De kosten zijn dus volledig voor werkgever.

Er is een mogelijkheid dat de medewerker zelf een andere bedrijfsarts zoekt voor een second opinion. Dat is wettelijk mogelijk, maar de kosten zijn dan voor de medewerker. Ook de doorlooptijd en werkwijze zijn dan niet gegarandeerd.
De optie om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen blijft open voor werkgever en werknemer. Hieraan zijn voor beide kosten verbonden. Bij discussie over het oordeel betreffende reintegratie en inzetbaarheid van de bedrijfsarts lijkt een deskundigenoordeel meer op zijn plaats dan een second opinion. Bij een vraag over de visie van de bedrijfsarts, kan een second opinion toegevoegde waarde hebben.

Tot slot

Wij beseffen dat bovenstaande voorstellen vragen en reacties bij u oproepen.
Met uw vragen kunt u altijd contact opnemen met uw eigen bedrijfsarts, of met onze operationeel manager Bedrijfsartsengroep, Ingrid Matray.

 

 

  • Een passende bedrijfsarts voor uw organisatie

  • Ondersteuning bij Eigen Regie binnen de Maatwerkregeling

  • Team van deskundigen en coaches Arbeid en Gezondheid

 

Maak een afspraak met onze consultants voor een vrijblijvende kennismaking.

Nieuws

Keerpunt en Bedrijfsartsengroep gaan samen verder

Arbodienst Keerpunt B.V., gevestigd in Hilversum, heeft alle aandelen van Bedrijfsartsengroep Holding B.V. uit Heerenveen overgenomen. Hiermee wordt de expertise … >>